Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu sklepu.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz, na wskazany adres e-mail, informacje o kolejnych etapach jego realizacji (sprawdź folder "spam", jeśli nie otrzymałeś/-aś maila). 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych zamawiających, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.activebabyshop.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu, w szczególności składania zamówień. 

 

Polityka Prywatności stanowi integralną cześć Regulaminu.

Nasz sklep przestrzega praw użytkowników w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji osobowych. Informacje są zabezpieczane, a proces podawania danych jest szyfrowany protokołem bezpieczeństwa SSL. Korzystanie ze stron sklepu oznacza akceptację Polityki Prywatności. 

 

Administrator danych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez konsumentów sklepu jest Sklep ActiveBabyShop.pl (BM Consulting Beata Morawska, ul. Julianowska 61, 05-500 Piaseczno), dalej zwany "Sklepem". Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie Klienci, który znajduje się w księdze numer 131509.

Z Administratorem możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów: prześlij email na adres info@activebabyshop.pl, zadzwoń  pod numer (+48) 733 531 534  lub wyślij listna adres: ul. Julianowska 61, 05-500 Piaseczno.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; 

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o sprawach konsumenta. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

 

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszego sklepu, możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych przy:

 • rejestracji w sklepie (dane kontaktowe i wysyłkowe)
 • wyrażeniu chęci otrzymywania naszego newslettera (adres e-mail)
 • składaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysyłkowe)

Do danych kontaktowych i wysyłkowych należą: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres dostawy, numeru telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy).

 

Cel zbierania danych

Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu przetwarzane są:

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu;
 3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 4. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

Rejestracja w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie przetwarzane są:

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie;
 3. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu ;
 4. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 5. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

Newsletter

Chcąc otrzymywać od nas informacje o ofercie bez konieczności rejestracji w sklepie, powinieneś zapisać się do newslettera. Subskrypcja newslettera jest zabezpieczona tak, aby niepowołane osoby nie mogły wykonywać operacji na Twoich danych (zapisać/wypisać z newslettera). Zgoda na otrzymywanie newslettera może być cofnięta w każdym czasie.

Dane osobowe, które nam powierzasz rejestrując się jako odbiorca Newslettera na stronie internetowej Sklepu, tj. Twój adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.

W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz ze Sklepem, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie oraz informacje z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Sklep przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie . Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie.

 

Prawnie usprawiedliwione interesy

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Sklepu (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

 1. Twoje dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość ochrony interesów Sklepu przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków);
 2. Twoje dane podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, skargi lub sugestie (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie klientów);
 3. Twoje dane, jak również dane innych użytkowników Sklepu w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom).
 4. Twoje dane w zakresie kierowania do Ciebie zaproszenia do uczestnictwa w newsletterze (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje prowadzenie działań marketingowych).

 

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sklepu oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom Sklepu, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Sklepu przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Sklep roszczeń.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane (obejmujące imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) temu podmiotowi  w celu realizacji Twojej płatności.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 

Prawo dostępu

Zamawiający posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy Sklep przetwarza dane osobowe na podstawie zgody klienta, klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sklepu.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy zamawiającym a Sklepem.

 

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 • W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

 • W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika lub w celu udostępniania Ci Newslettera, będziemy je przetwarzać do momentu odpowiednio, Twojej rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie, rezygnacji z Newslettera lub zakończenia jego wydawania. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

 • W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

 • W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących (i) przedstawianie Ci informacji marketingowych, a także (ii) prowadzenia komunikacji marketingowej, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.

 • W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę lub sugestię, a także badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Twoich praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Ciasteczka (cookies)


Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Sklep wykorzystuje cookies własne do:

 1. zapamiętania zalogowania
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności

Sklep wykorzystuje cookie zewnętrzne do:

Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych:

 1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 1. plus.google.com (administrator cookies: Google Inc)
 2. Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc)
 3. Pinterest (administrator cookies: Pinterest, Inc)
 4. Instagram (administrator cookies: Instagram, LLC)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

 

Adres IP

Sklep zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę activebabyshop.pl, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. 

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Sklep oświadcza, że przetwarza dane osobowe zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

Odpowiedzialność właściciela sklepu

Treści i opinie wyrażane w sklepie przez użytkowników, pozostają ich poglądami. Nie bierzemy za nie odpowiedzialności.


Zastrzeżenia

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Aktualna wersja polityki prywatności jest dostępna na tej stronie.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

 • Produkty do pływania Splash About
 • przyczepki rowerowe Weehoo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony